A bön és a magyar táltoshagyomány


Mily csodálatos!
Minden dolog tökéletes,
pontosan úgy, ahogy van.
– Buddha

Történelem-előtti Belső Ösvény

Hagyományunk felelevenítéséhez nagy segítséget meríthetünk az ősi közép- és belső-ázsiai szellemi hagyományok tanulmányozásából. A tibeti mesterek az ősi szkíta-hun tudás mai letéteményesei. Nemzedékről-nemzedékre átadott élő hagyományukban és rengeteg szent könyvükben a tudást romlatlanul adják át ma is.

Padmaszambhava energiateste
Padmaszambhava, a Lótusz Szülötte, a közép-ázsiai Orgyen Birodalmában született megvilágosult mester. Ő alapozta meg a buddhista belső ösvényt TibetbenAz Eurázsiai Nagy Sztyeppét ősidők óta a mai napig szkíta-hun népek lakják

Az ősi Közép- és Belső-Ázsiát történelem előtti idők óta benépesítő szkíta-hun népek sokféleképpen érintkeztek egymással: házasság által, politikai szövetségekkel, fegyveres viszályokkal, kereskedelemmel, kulturális eszközökkel, vallási szertartásokkal stb. A népek kialakulásának és kulturális egymásra-hatásának egyik fontos térsége volt a Tárim medence és a mai észak-kelet tibeti Kanszu és Amdo területe, amely ősidőktől kapcsolódott a mai Észak- és Nyugat-Tibet hatalmas, akkoriban a mainál jóval termékenyebb földjén elhelyezkedő Sang-sung Birodalomhoz.
A történelem-előtti bön[1]

Bönpo források és D. Ermakov kutatásai felfedik, hogy a sang-sung bön, az ősi kínai wu és a proto-mongol bo murgel mind különböző, rokon ágai voltak ugyanannak a történelem-előtti Belső Ösvénynek, melyet az akkori Belső- és Közép-Ázsia, valamint Európa számos területén élő szkíta-hun népek gyakoroltak.

Fu Shi, Kína első wu papkirálya (i. e. 2953–2838)a valóságban megegyezhet a bönpo forrásokban szereplő Gya Kongce Trulgyi Gyalpo-val


Ez az ősi szellemi ösvény a Szvasztika Bön-ben teljesedik ki, amely számos alapvető hasonlóságot mutat a későbbi buddhizmussal. Első tanítója, a mai Tadzsikisztán és környéke területére tehető közép-ázsiai Olmo Lungring birodalomban született megvilágosult Tönpa Senrab Miwo Buddha volt. Ma is élő hagyománya nemzedékről-nemzedékre száll élő szóbeli átadással amellett, hogy tekintélyes írásos anyaggal is rendelkezik. Nem mai értelemben vett vallás, de nem is sámánisztikus módszerek útja, hanem belső ösvény, amely lényege a belső fejlődés útja, a belső utazás, melynek fő eszköze a meditáció, ugyanúgy, mint a későbbi Szkíta Bölcs Buddha hagyományának. Tartalmazza a belső fejlődésnek a buddhizmus által is leírt lépéseit, a Keskeny Út, a Széles Út és a Gyémánt Út, valamint a Nagy Teljesség tanításait. A bönpo mesterek és a mai kutatók ezért a buddhizmus régebbi hagyományának nevezik, amely egy előző buddhától ered. Napjainkban a tibeti buddhizmus mesterei a bönt a négy nagy tibeti buddhista hagyomány mellett, mint ötödiket ismerik el.

Tönpa Senrab Buddha –
19 000 évvel ezelőtt, Közép-Ázsiában élt és tanított Tönpa Senrab Buddha, akinek hagyománya ma is él Tibetben, és mai követői bön néven nevezik
Lao Tzu bölcseleti rendszere az üresség tanítá­saival számos olyan jellemzőt mutat fel, amely a Szvasztika Bönnel közös


A bön és a magyar táltoshagyomány

Tönpa Senrab Buddha a hagyomány szerint kb. i. e. 17 000-ben született, bár születését egyes mai kutatók az i. e. 1700-as évekre teszik. A bön Belső Ösvénye évezredeken át mélységes hatást gyakorolt egész Eurázsia szellemiségére, s a szkíta-hun népek nem voltak kivételek. Éppen ellenkezőleg, úgy tűnik, a szkíta-hun kultúra többi mai örökösével egyetemben mi, magyarok is, a kultúránk mélyebb rétegeiben megtalálható, és egész világlátásunkat, gondolkodásunkat, szellemiségünket, bölcseletünket, a világhoz, a valósághoz, önmagunkhoz és a többi lényhez való viszonyulásunkat ma is meghatározó alapvető értékeket és mintákat ebből a megvilágosodásig elvezető tan- és gyakorlat-rendszerből nyertük. Ez világosan ki is mutatható népi kultúránk különböző elemeiből, például meséinkből és népművészetünkből, valamint táltoshagyományunk máig fennmaradt emlékeiből, melyeket például a Rábaközben őriztek meg. Tudvalevő, hogy a rábaközi táltosok a hagyományukat Büün-nek nevezték, ami további figyelemreméltó kapcsolódást mutat a bönhöz.

Az ősi belső-ázsiai szellemiség elterjedése és kihatása Földünk kultúráira –
Idries Shah, a nagy szufi tudós szerint

Gyémántjogar –lurisztáni szkíta kultúra, i. e. XIII–VII. század

Gyémántjogar – Magyarország, kalotaszegi kályhacsempe mintája

Gyémántjogar, a felébredt tiszta tudat jelképe – Tibet

[1]              Az alábbi bekezdés D. Ermakov kutatásaira alapul. Lásd: D. Ermakov: Bo and Bön – Vajra, Kathmandu, 2008