Igaz, nem igaz... – Tanítások a magyar mesékben I. rész

Sas és kecske – lét és nemlét mezsgyéjén –
Ordosz, Hunország, Belső-Ázsia, i. e. VI–IV. század


A HUSZÁR, A SZOLGÁLÓ ÉS A BÖLCSEK
Rák vagy mász?

Magyar mese


"Hol volt, hol nem volt..." – Ami az egyiknek igaz, a másiknak nem igaz, és ami az egyiknek nem igaz, a másiknak igaz.

HOL VOLT, HOL NEM, egy papné, régön, még az ántivilágban, a tángyért, tálat, tejesfazakakot belérakta egy kosárba, s elkütte a szógálótól, hogy mossa meg a patakon. A szógáló mosogatás közbe meglássa, hogy egy rák ahajt mász ki a vízből, s ő, ki még soha rákot nem látott vót, hát reabávászkodik, egy kicsiddég fél is tőlle. Azonba ott mönyön egy huszárkatona lóháton, s kérdi tőlle a szógáló:
 Ugyan bizon, vitéz uram, mi az istencsudája az ahajt?
 A bizon, húgom: rák  azt feleli a katona.
A szógáló megbátrodik, közelébb lépik a rákhoz, nözni kezdi, azt mondja:
 A bizon mász.
 A bizon rák  mondja esmét a katona. 
 Az bizon mász  mondja nagy nyessön a szógáló.
 A bizon rák  mondja harmadszor is a katona.
 Ugyan bizon, vitéz uram, miféle lélökkel mondhassa azt, mikor én jól látom, hogy mász  mondja a szógáló.
 De hát húgomasszon is miféle lélökkel mondhassa azt, mikor én jól látom, hogy rák?  kérdi a katona.
 No, én nem vagyok sem vak, sem bolond, én jól látom, hogy mász  mondja a szógáló. 
 De bíz én sem vagyok sem vak, sem bolond, én jól látom, hogy rák  mondja a katona. 
A szógáló megharagszik, s amennyi edény nálla vót, mind a fődhöz veri, hogy mind diribdarabra törik, s azt mondja nagy méröggel:
 Az isten ingem éppen így posztíttson el, ha nem mász.
A katona leugrik a lováró, kirántsa a kardját, elvágja a lova nyakát, s azt mondja rea:
 Az isten öngedje meg, hogy a hóhér éppen így vágja el a nyakamot, ha nem rák.
A katona elmönyön gyalog, a szógáló is hazamönyön az edény nékül, s kérdi tőlle a papné:
 Hát hó vadnak az edényök?
A szógáló elbeszéli, hogy mi történt közte s a katona közt a másszal s a rákkal.
 Hát te csak azér töttél olyan kárt nekem?  azt mondja a papné.
 Ó asszonyom! Hisz én nem is hadhattam annyiba, mikor én jól láttam, hogy mász, mégis az a gaz katona mind csak azt nyeste, hogy: rák!
A papné éppen kemöncét hevítött, sütni akart, méginkább megharagszik, kapja a százforintos új bundáját, bélöki a kemöncébe, s azt mondja:
 A tűz lángja éppen így égjön meg ingömöt, ha mind a ketten bolondok nem vótatok!
 Hát itt miféle pörzsbűz van?  kérdi kívűről béjőve a pap, s mikor megtudja, mi történt a rák és mász miatt, kapja a palástját, esszevagdalja azt egy fészével a küszöbön, s azt mondja:
 A hóhér éppen így vágjon essze ingömöt, ha mind a hárman bolondok nem vótatok!
Odaérközik a mestör. A bornya bébogározott vót a pap udvarára, utánna jött vót, hogy hazahajtsa. Az is megtudja, hogy miféle dolog történt, s miér, kap egy botot, s úgy vágja főbe a maga bornyát az ajtó előtt, hogy mindjá főfordul, s megdöglik, s azt mondja rea:
 Az isten öngedje meg, hogy a tüzes ménkő éppen így üssön agyon ingömöt, ha mind a négyen bolondok nem vótatok!
Érközik az eklézsia kurátora is, kérdözi, hogy mi történt ott, s amikor elbeszéllik neki, megharagszik, főkapja az eklézsia ládáját, s úgy vágja a fődhöz, a ház közepibe, hogy a láda darabokra szakad, a drága abroszok, kendők széjjelomolnak a ház fődjin, s azt mondja: 
 Az isten éppen így posztíttson el ingöm, ebbe az órába, ha mind az ötön bolondok nem vótatok!
Bétoppan azalatt az egyházfi is, meglássa az abroszokat s a kendőköt a fődön, esszecsapja a kezit, s kérdi: 
 Ugyan bizon hát e mi dolog?  Megmondják neki is, hogy milyen dolog történt, s mér is történt, s ő főkapja a fődről az abroszokot, kendőköt, diribdarabokra hasogassa mindegyig, s azt mondja:
 Az ördög éppen így szaggasson el ingömöt, ha mind a haton bolondok nem vótatok!
A hír elterjedt a történt dolgokról továbbig, arra esszegyűl az eklézsia, főgyújtsák a papi házat, s azt mondják:
 A tűz lángja így égjön meg münköt mind amennyin vagyunk, ha mind a heten bolondok nem vótatok!

*

Mesénkben a bajok két félreértésen alapulnak: A szolgáló, minthogy még sosem hallotta a “rák” szót, azt érti helyette, hogy “rág.” Ezt meg a huszár nem érti. Így válik, félreértés révén, az általános jelenségek tényleges látszatigazsága – a rák – fordított látszatigazsággá – azaz nem igazzá – a szolgáló számára. A “mász” viszont, ami a szolgáló számára tényleges látszatigazság, a katona számára válik fordított látszatigazsággá – azaz nem igazzá –, mivel ő úgy érti, hogy a szolgáló azt mondja: “más”.

Mivel egyikük sem ismeri fel, hogy mi a baj valódi forrása, mindketten önérzetesen kötik az ebet a karóhoz, és 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
saját korlátolt személyes jelenségeik alapján megfogalmazódik mindkettőjükben a gondolat: “Nekem igazam van, neki nincs.” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ezzel együtt megjelenik bennük a gőg, a harag és a többi zavaros érzelem, amelyek pusztító cselekedetekre ösztönzik őket. Ez a mese első része.

A második rész a “fennkölt tudatról” szól. A pap és az egyházi személyek ezt képviselik a mesében. Mint már azt elmondtuk, “a fennkölt tudat számára a végső igazság túl van a belső és a külső képzetein, ezért számára a közönséges tudat két látszatigazsága egyformán a zavaros elme által teremtett káprázat.” Ezt az igazságot hivatottak megjeleníteni a magasabb bölcsesség képviselői. A keleti népek irodalma bővelkedik a mesénkkel rokon történetekben, amelyekben a zavaros ügyekbe bonyolódott emberek felkeresik a bölcset, aki tisztánlátásával segít rajtuk. Azonban mi történik itt ehelyett? 

Az egyházi személyek, ahelyett, hogy bölcs bírák módjára igazságot szolgáltatnának, és ezzel elhárítva a bajt, véget vetnének a szenvedésnek, maguk sem képesek a zavaros viszonyok józan átlátására, hanem a jelenségek természetét ugyanúgy nem értve, mint a közönséges balgák, saját korlátolt személyes jelenségeik alapján, bennük is megfogalmazódik a gondolat: “Nekem igazam van, nekik nincs.”

Őket is elragadja a gőg, a harag és a többi zavaros érzelem, amelyektől megzavarodva mindent elpusztítanak, amit csak érnek. Ez a Belső Ösvény józan és bölcs gyakorlója által adott leírás az egyházak intézményeiről, ahogy azok működtek “régen, még az ántivilágban.”

Ahogyan a mondás mondja:

“Sokszor előfordul, hogy amikor egy 'nagy bölcs' meghal, közönséges hullát találnak az ágyában.”

Ez arra utal, hogy az igazi megvilágosult bölcsek halálát különleges jelek kísérik.


Tashi Lamo teste halála után

Láma Itigelov esete évek óta zavarba esjti a tudósokat, patológusokat és másokat, és sokan úgy tekintenek a testére, mint ami romlatlan, lehet, hogy van némi magyarázat arra, hogy a teste közel 90 év után sem indult bomlásnak.

Az, hogy képtelenek vagyunk tiszteletben tartani mások igazát, sőt még a mienktől eltérő igazsághoz való jogukat sem ismerjük el, mérhetetlen szenvedés forrása volt mindig a történelem folyamán, és ma is az. Gondoljunk csak azokra a borzalmakra, amelyeket az úgynevezett “magasabb igazság” és “magasabb műveltség” nevében a múltban elkövettünk, és a jelenben is elkövetünk mi, emberek. 

Mindezek a “felsőbb hatalmak által kinyilatkoztatott,” “végső”-nek nevezett igazságok nem mások, mint bizonyos vezetők személyes jelenségeinek a látszatigazságai, illetve egyes népcsoportok általános csoportjelenségeinek a látszatigazságai, melyeket hozzánk hasonló zavaros elméjű egyének elfogult fanatikus szűklátókörűséggel foganatosítani törekszenek. 

Azonban nem kell ilyen “tőlünk távoli” példákat felhoznunk, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vizsgáljuk meg inkább önmagunkat, nem követjük-e el ugyanezeket a hibákat mi magunk is, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a közvetlen környezetünkben, a családunkban vagy a munkahelyünkön. 

A Belső Ösvény gyakorlója, ha mások hibái láttán, vagy valaki sértő, bántó fellépése miatt elveszti józanságát és türelmét, így gondolkozik: “Ez az ember a megvilágosultak küldötte, egy angyal, egy kegyes jó tanító, aki eljött hozzám, hogy rejtett hibáimra ráébresszen. Megmutatja nekem, milyen könnyen elvesztem a türelmem, és milyen készségesen vetem magam szabad prédául a zavaros érzelmeimnek. Ily módon a legbecsesebb segítséget nyújtja nekem, amiért őt csak hála illeti meg.”A szöveg Láma Csöpel: Igazmondó tükör c. könyvéből származik.

A könyv megvásárolható a Karmapa Házban, Taron az ajándékboltban vagy a dharmakonyvek.hu webshopon keresztül itt: https://dharmakonyvek.hu/magyar-hagyomany/mesek/igazmondo-tukor.html