Jézus feltámadása és a szivárványtest


David Steindl-Rast bencés szerzetes érdeklődése a szivárványtest iránt akkor kezdődött, amikor különböző történeteket hallott tibeti mesterekről, akik gyakorlásuk révén a bölcsesség és az együttérzés magas szintjét érték el. Az elbeszélések szerint, mikor ezek a mesterek meghaltak, szivárványok jelentek meg az égen.

Szivárványtest, mint jelenség -
az elérhető tudatosság és megvilágosodás legmagasabb szintje


Shamar Rinpocse hamvasztási ceremóniája - 2.44-től feltűnnek az égen a szivárványok:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"És azt mondták nekem, hogy néhány nap múlva a testük eltűnt.
Bizonyos esetekben a haj és a körmök megmaradtak, más esetekben semmi sem maradt.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
meséli a bencés atya.
E történetek arra késztették, hogy Jézus Krisztus feltámadására gondoljon, ami hitének központi tárgya. "Tudjuk, hogy Jézus egy mélyen együttérző, önzetlen személy volt. Amikor meghalt, az evangéliumok szerint a teste eltűnt.”
"Napjainkban — mutat rá Steindl-Rast — Jézus Krisztus feltámadását többféle módon magyarázzák. A fundamentalisták szerint a halál állapotából való feltámadás egyedül Jézussal történt meg, más emberrel nem eshet meg. A minimalisták, másfelől — mondja Steindl-Rast — Jézus szellemének továbbélésére összpontosítanak, és azt tartják, hogy Jézus feltámadása nem vonatkozik a testére.”

Jézus szivárványban

Jézus megjelenik Assisi Szent Ferenc előtt angyalként

Jézus a "tű fokán", egy csillagokkal teli kapuban.
Fényes fehér ruhát visel, amely a tökéletes testet szimbolizálja.

Azonban sok olyan ember van (beleértve őt magát is), akik nyitottak aziránt, hogy a test is fontos szerepet játszik a szellem birodalmában, és bizonyos szellemi tapasztalatok egyetemesek.
AMIT TUDNUNK KELL A SZIVÁRVÁNYTESTRŐL

Szivárványtestnek hívjuk azt a jelenséget, amely bizonyos, magas megvalósulási szintet elért, megvilágosult gyakorlók halálakor lép fel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
E gyakorlók, amikor meghalnak, húsvér testüket ragyogó fénnyé oldják fel, amely a szivárvány színeiben tündököl.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Testükből bizonyos esetekben csak a körmük és a hajuk, más esetekben pedig semmi sem marad hátra. Bár a szivárványtestet csak rendkívüli szellemi-lelki fejlettséget elért emberek képesek megvalósítani, a tibeti buddhizmus gyakorlói közül az évszázadok folyamán nagyon sokan távoztak el e világból ezen a különleges módon. A tibeti buddhizmus élő hagyománya a szivárványtest jelenség igen nagy számú esetének hiteles leírását őrizte meg.
-------------------------------------------------------------------------
Steindl-Rast atya mondja:
-------------------------------------------------------------------------
"Ha antropológiai tényként leszögezhetjük, hogy amit Jézus feltámadásáról leírtak, nemcsak, hogy másokkal is megtörtént, hanem napjainkban is játszódik, az ember képességeiről alkotott nézeteink teljesen más fénybe kerülnek.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZIVÁRVÁNYTEST TAPASZTALATOK NAPJAINKBAN
Khenpo Acsö

Tiso atya, Steindl-Rast munkatársa, megszerezte egy tibeti szerzetes nevét, akinek a teste halálakor eltűnt: Khenpo Acsö 1998-ban halt meg. Tiso atya elutazott Tibetbe, és egy nehezen megközelíthető területen megtalálta a falut, ahol Khenpo Acsö remetelaka állt. Elment a faluba, és halálának szemtanúival beszélgetéseket folytatott, amelyeket hangszalagra rögzített. Sok olyan emberrel is beszélt, aki ismerte őt.
"Nagyon érdekes ember volt, függetlenül halála körülményeitől is — jegyzi meg Tiso atya  — mindenki azt emlegette, milyen hű volt fogadalmaihoz, milyen tisztán élt, és hogy gyakran beszélt az együttérzés kiművelésének fontosságáról. Képes volt tanítani még a legdurvább jelleműeket is arra, hogy hogyan lehetnek egy kicsit gyengédebbek, egy kicsit figyelmesebbek. A puszta jelenléte megváltoztatta az embereket.”
A szerzetes hozzátartozói a következőt mesélték el:
Khenpo Acsö halála előtt néhány nappal szivárvány jelent meg közvetlenül a kunyhója felett. Miután meghalt, szivárványok tucatjai voltak az égen. Khenpo Acsö a jobboldalán fekve távozott el. Nem volt beteg, úgy tűnt, semmi baja sincs, és az OM MANI PADME HUM mantrát ismételgette. A szemtanúk szerint, miután lélegzete megállt, testszíne rózsásra változott. Egy valaki azt mondta, tündöklő fehér lett. Mindenki azt mesélte, ragyogni kezdett. Testét a sárga szerzetesi köntösébe burkolták, és a napok múlásával látták, hogy a test csontjai a köntös alatt lassan zsugorodtak. Gyönyörű, titokzatos zenét is hallottak, amely az égből szólt, és illatszerek illatát érezték.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hét nap múlva eltávolították a sárga köntöst, és nem volt test alatta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Láma Norta és még néhányan elmondták azt is, hogy halála után Khenpo Acsö megjelent nekik látomásokban és álmokban.

Szirványtest ábrázolások a tibeti buddhizmuson belül:MÁS SZIVÁRVÁNYTEST ESETEK
Francis Tiso megjegyzi, hogy az egyik legkülönösebb beszélgetést Láma Acsövel, az elhunyt szerzetes tanítványával folytatta le, aki elmondta, hogy amikor majd meghal, maga is szivárványtestben távozik.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Két, sötétben készült fényképet mutatott magáról, és ezeken a képeken a teste fényt sugárzott.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiso atya elmondja, hogy a halál után röviddel eltűnő testek eseteit már évszázadokkal ezelőtt is leírták, mint például Milarepa, a nagy tibeti szent klasszikus történetében, aki a Xl. században élt.
"Ennek a klasszikus irodalmi műnek a kilencedik fejezetében — magyarázza Tiso atya, aki disszertációt írt e buddhista szentről — az áll, hogy a teste szivárvánnyá oldódott, és tökéletesen eltűnt röviddel halála után.” Milarepa több tanítványa ugyanígy érte el a szabadulást, testi maradványok hátrahagyása nélkül.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Az évszázadok folyamán Tibetben a szivárványtest jelenség igen nagy számú esetét írták le hiteles módon, sok szemtanú megerősítésével.

Lama Achuk - meditációs mester, mahasziddha.
2011-ben távozott el. Teste 180 cm-ről egy ujjnyi méretűre zsugorodott. Ezt az egyszerű fotót egy tanítványa készítette a mesteréről.
A kép készítése közben élőben ezek a jelenségek nem látszódtak.

Tashi Lamo teste halála után

EGY NYUGATI GYAKORLÓ, AKI ELÉRTE A SZIVÁRVÁNYTESTET
Az alábbi eset különösen érdekes számunkra, mert főszereplője egy nyugati gyakorló, aki megvalósította a szivárványtestet.
Kunu Láma Tenzin Gyaco, aki igen magas kort elérve távozott el a hetvenes években, egy tanult és nagy tisztelettel övezett láma volt. Maga a Dalai Láma is sok tanítást kapott tőle. Egy tanításon, amelyet Bodhgájában, Buddha megvilágosodásának helyszínén adott, Kunu Láma a következő történetet mesélte el:
A negyvenes évek közepén a kelet-tibeti Khamban élt, és elvonultságban gyakorolt. Egy kétszintes ház földszintjén lakott, az emeletet pedig egy nyugati ember foglalta el, aki szintén buddhizmust gyakorolt. Kunu Láma és a helybéli lakosok az idegent "szahib”nak hívták, ami az indiaiak által a nyugatiakra használt udvarias megnevezés volt.
Ki volt ez a szahib? Honnan jöhetett? Lehet, hogy Indiából menekült el a második világháború alatt, vagy lehet, hogy misszionárius volt — voltak néhányan Tibetben — aki buddhista lett.
Egyszer az történt, hogy több napja nem látta senki a szahibot. Végül valaki szivárványokat látott az ablakában. Megdöbbenten, Kunu Láma néhányadmagával felment az emeletre, kinyitották az ajtót, és bizony
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a szahib helyén csak szivárványokat láttak. Megrázták a ruháit, amelyekből még több apró szivárvány záporozott elő! A szahibból pedig csak a körmei és a haja maradt.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZEMLÉLETÜNK TÁGÍTÁSA
Steindl-Rast atya mondja:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Új fényben kell megvizsgálnunk ezeket az intézményeket és gyakorlatokat, hogy az emberiség számára mélységes igazságokat tudjunk újra felfedezni az emberi tudat kiterjedéséről, és az emberek képességeiről.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
majd folytatja:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"szeretnénk elérni, hogy egy tiszteletteljes módon befoglalhassuk e gyakorlatok egy részét a mi saját nyugati bölcseleti és vallási hagyományunkba.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A kutatócsoport azt tervezi, hogy a kutatás területét kiterjessze a tibeti kultúra határain túl, hogy összehasonlíthassák a szivárványtest jelenségét Jézus Krisztus feltámadásával. "Tudomásunk szerint — mondja Tiso atya — a legtöbb keresztény szent teste nem tűnt el, és nem zsugorodott haláluk után. A katolikus és ortodox kereszténység magas megvalósulást elért szentjei az inkorrupció irányába látszanak hajlani, vagyis a testük nem indul bomlásnak a haláluk után.”
Lourdes-i Szent Bernadett romlatlan teste

Pió atya romlatlan teste

Láma Itigelov esete évek óta zavarba esjti a tudósokat, patológusokat és másokat, és sokan úgy tekintenek a testére, mint ami romlatlan, lehet, hogy van némi magyarázat arra, hogy a teste közel 90 év után sem indult bomlásnak.

Azonban, teszi hozzá,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
testbeni fölemelkedést említenek a bibliában és más hagyományos szövegekben Énokkal, Máriával, Illéssel és feltehetően Mózessel kapcsolatban.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ez a kutatás nyilvánvalóan ellentmondásos, mivel a halál utáni élet, a halhatatlan lélek, és az újjászületés ősrégi kérdéseivel foglalkozik.
Továbbá azt mutatja meg, hogy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jézus Krisztus feltámadása nem volt egy elszigetelt eset, hanem példaként ragyog arra, ami lehetséges minden ember számára.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A 16. Karmapa Rangjung Rigpe Dorje - Fekete Korona Szertartás alatt készült fotó

Mind Tiso atya, mind Steindl-Rast kihangsúlyozza, hogy ezek a tapasztalatok csak magasan fejlett egyénekre érvényesek, akik az együttérzés és szeretet megtestesülései. Azt a következtetést vonják le, hogy ezek a kvalitások— lelkiismeret és tudatosság—a fejlődés mozgatóerői. "Remélem, hogy a szivárványtest kutatása jobban ráébreszt bennünket e lehetőségre”—mondja Steindl-Rast.
Tiso atya azon a véleményen van, hogy a mai világban, ahol a gazdasági igazságtalanság, a fogyasztás és a kizsákmányolás még mindig uralmunkon kívül van, sürgős szükség van arra, hogy az emberek szerető, emberbaráti és szellemi dimenzióit megerősítsük.
A szivárványtesttel kapcsolatban Tiso atya és csapata reméli, hogy tanúja lehet az egész jelenségnek, és tudományosan dokumentálhatja is azt, miközben lejátszódik.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Az a fontos, hogy tágítsuk a szemléletünket arról, hogy mit hiszünk lehetségesnek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fel akarjuk fedezni, vannak-e módok a szellemi gyakorlataink kifejlesztésére, amelyek még ha nem is vezetnek el bennünket a szivárványtest személyes átéléséhez, elvezethetnek a legmagasabb képességeink valamely más megnyilvánulásához.”

Mary Devincentis Herzog alkotása


Rövid kivonat
Láma Csöpel: JÉZUS FELTÁMADÁSA ÉS A SZIVÁRVÁNYTEST című írásából