A Belső Ösvény és a pecsétek


*FORRÁS: Láma Csöpel: A REJTETT ARC – A Belső Ösvény pecsétjei c. könyvéből

PECSÉTEK A BELSŐ ÖSVÉNYENA két kakas – applikáció motímum – i. e. 6–3. század, Pazyrik, Hunország, Altáj Hegység

A jelképek vagy pecsétek szellemi értékek, és valójában a világot átszövő és alakító finom erők anyagi szinten megtestesült kulcsai. A jelképek saját erővel rendelkeznek, önmagukban is szent erők, nemcsak segédeszközök. Használatukkal a tanítvány rejtett, addig számára ismeretlen erőforrásokhoz jut hozzá.
     A Belső Ösvény jelképei nem közönséges elmék alkotásai, hanem megvilágosult tanítók műveiA jelképek rendkívül tömören tartalmazzák a tanítást. Saját szabadító erejük is van, ezért nagyon hatékonyak. A szabadító erő a pecsét legfontosabb tulajdonsága, mert olyan erő és tudás eléréséhez segít, amely megszabadít az életet megkeserítő tudatlanságtól és szenvedéstől. A jelképek által egy másik tudatállapot nyílik meg előttünk, amely a tudat természetes, tiszta és boldog állapota, amely nyitott a világ szentsége felé, és amely ismeri az élet lényegét. Ez a Belső Ösvény élő képi nyelve, írása.
     A pecsétek a jelenségek mögött levő rejtett értelmek felfedezésére tanítanak. Segítségükkel felismerhetjük és megtanulhatjuk, hogy a külső jelenségek elválaszthatatlanok a tudat belső világának jelenségeitől.
     A Belső Ösvényen hatféle jelképet vagy pecsétet használunk: a látás, a hallás, az ízlelés, az emlékezés, a viselés és az érintés útján megszabadító pecséteket.

Buddha Küntu Zangpo, a köztes lét istenségei mandalájában – viselés által szabadító tibeti buddhista pecsét (takdröl)

A PECSÉT, A REJTETT ÉRTELMEK FELFEDEZÉSE

Mint minden más írást, meg kell tanulni olvasni ezeket a jeleket is. Sokak számára ezek az „írott képek” ma is természetes könnyedséggel olvashatók. Aki el tud olvasni egy sárközi vagy egy matyó hímzést, egy szűrrátétet, egy korondi fazekasmintát, egy szőttest, egy pásztorfaragást vagy egy kalotaszegi írásost, az ezeket a pecséteket is természetes könnyedséggel olvassa, mivel a gondolkodásmód azonos, és a formavilág is rokon. Ugyanannak a sok évezredes képi nyelvnek a nyelvjárásai és írásjelei ezek. Ez a Belső Ösvény élő képi nyelve, írása.
    A pecsét nem bemerevedett, unalomig ismételt jelkép, hanem írott, képben megfogalmazott élő beszédAz az ember, aki a növényeket, állatokat és az időjárást figyeli, és azok állapotát apró jelekből megérti, aki rendszeresen „olvassa” a világ jeleit, és következtetni tud azok mögöttes értelmére, kicsiszolt képességgel rendelkezik a pecsétek megértéséhez is. Másrészt a pecsétek éppen erre nevelnek, a jelenségek
mögött levő rejtett értelmek felfedezésére tanítanak.
    A világ jelenségei maguk tökéletesen nyitottak, és végtelen számú lehetőséget kínálnak fel nekünk minden pillanatban, hogy kényünk-kedvünk szerint válasszunk közülük. Világunkat mi magunk teremtjük a rendelkezésünkre álló lehetőségek végtelen gazdagságából, és teremtésünk eredménye kizárólag attól függ, hogy milyen nézőpontot valamint magatartást veszünk fel teremtésünk folyamata alatt.
     A Belső Ösvény gyakorlója minden életmozzanatát átszövi a pecsétek használata. Segíti a fontos, és más eszközökkel nehezen, vagy egyáltalán nem magyarázható alapfogalmak, és az egyébként rejtett tudások felismerését és megértését, melyek nélkül az Ösvény még csak fel sem ismerhető, s még kevésbé járható.
     Minden Belső Ösvény pecsét mérhetetlen mélységű, és szavakban kifejezhetetlen tudást közvetít. A Belső Ösvény követője ezért több szinten is érti és használja a pecséteket, az Ösvény kezdetétől egészen a világot alkotó erők megismeréséig, és a megvilágosodásig.
Oroszlánok életfával – a jelenetben arc rejtőzködik – fafaragás, Magyarország

Fekvő ló – ezüst – i. e. 6–1. század, Ordosz, Hunország, Belső-Mongólia


Szkíta aranyszarvas – i. e. 5–4. század, Isszik, Belső-Ázsia


A PECSÉTEK A TÖBBSZINTŰ VALÓSÁGOT MUTATJÁK

A világot alakító erőknek van egy látható szintje: mindazok a dolgok, amelyeket érzékeinkkel tapasztalunk. A Belső Ösvény tanítása szerint a látható szint mögött vannak az erőknek finomabb szintjei is, amelyek a látható dolgokkal és cselekedetekkel egy időben működnek anélkül, hogy tudnánk róluk. A látható és a láthatatlan ugyanazoknak az erőknek a két különböző szintje. Ennek tudatosítására tanítanak a pecsétek azért, hogy az erők uralására megtanítsanak. Erre azért van szükség, mert aki a finomabb szinteket uralni tudja, az a durvább szinteket is uralja. De fordítva ez nem igaz. Aki csak a durvább szinteket kísérli meg uralni, az előbb-utóbb tudatlanságának áldozatává válik, mert a finomabb szinteken végbemenő, s általa ismeretlen események hatásait el kell szenvednie anélkül, hogy irányítani tudná őket.
     A pecsétek az öt erő tanára épülnek. Ez az öt erő három „világban” nyilvánul meg, a külső világban – a környezetben, a belső világban – a testben, és a rejtett világban – a tudatban. A jelképeket is ezen a három szinten lehet értelmezni, melyek mindegyike további szinteket tartalmaz. A Belső Ösvény minden művészete és tudománya az öt erő tanán alapul. A gyógyítás művészete, az asztrológia, a térrendezés vagy geomantika (tibetiül: szacse, kínaiul: feng shui) és a többi művészet és tudomány mind az öt erőt használja, azok kiegyensúlyozásán keresztül törekszik a kedvező körülmények létrehozására.


Szkíta király – ezüst tál – 3–7. század, Irán


Gyógyító Buddha mandalája – a mandalaelvben az öt erő tana fejeződik ki